Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Chwyć drugą szansę!"

Konferencja rozpoczynająca projekt 2011

Email Drukuj PDF

Konferencja inaugurująca projekt systemowy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku pn.: „Chwyć drugą szansę !”

 (POKL.07.01.01-14-081/11)

24 maja 2011r. odbyła się uroczysta konferencja inaugurująca czwartą edycję projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Dyrektor Ośrodka – Pani Agata Kołakowska podkreśliła wagę tego spotkania informując, iż nasze przedsięwzięcie może odbyć się dzięki środkom  pozyskanym      z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomocy władz miejscowych, które w tym dniu reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk – Pan Zenon Kowalewski. Koordynator projektu – Alicja Patalan przedstawiła zebranym na konferencji najważniejsze założenia do zrealizowania w 2011 roku.

Celem głównym projektu – w 2011 roku będzie zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia bezrobotnym osobom korzystającym ze    świadczeń pomocy społecznej, zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Cele szczegółowe projektu przedstawiają się następująco:

1. Podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji do działania.

2. Przygotowanie osób zagrodzonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu    

    na rynek pracy.

3. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

4. Kształtowanie postaw na temat samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

5. Reintegracja społeczno – kulturalna poprzez umocnienie więzi międzyludzkich.

Do udziału w Projekcie zostało zaproszonych 21 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  Wybrano te grupę aby poprzez działania zaplanowane w ramach projektu umożliwić osobom wyrównanie szans i zlikwidowanie barier, które nie pozwalały na ich pełnoprawny powrót na rynek pracy. Planujemy podjąć działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych.

Naszym priorytetem w 2011 roku będzie kształtowanie nowoczesnego modelu motywowania bezrobotnych do powrotu do aktywnego życia zawodowego. Służyć temu będzie zastosowanie nowoczesnych metod i technik pracy, uwzględniających indywidualne potrzeby odbiorców projektu. Wśród nich należy wymienić indywidualne plany działania, badanie możliwości zawodowych, warsztaty psychologiczne, treningi interpersonalne. 

Jak co roku z uczestnikami projektu zawarto kontrakty socjalne.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych zostaną zorganizowane kursy zawodowe dla uczestników projektu. Przez cały okres realizacji projektu beneficjenci będą objęci wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym, poradnictwem prawnym, a także otrzymają niezbędne wsparcie finansowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z realizacją projektu. Przewidziano zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do muzeum, teatru dla uczestników projektu oraz najbliższych członków rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, co przyczyni się do integracji społecznej uczestników projektu, zminimalizowania marazmu panującego w życiu aktywizowanych klientów, dostarczenia bogatych przeżyć estetycznych, stworzenia  możliwości obcowania z kulturą.

Wszystkie kursy zawodowe odbędą się w okresie od czerwca do grudnia b.r.

Już zostały podjęte pierwsze działania organizacyjne i od czerwca ruszamy pełną parą z kursami zawodowymi.

 Mamy nadzieje, że wszyscy uczestnicy wyrażą zadowolenie z udziału w projekcie !!!

 POWODZENIA !!!

 

KONTRAKTY SOCJALNE zawarte

Email Drukuj PDF

Po trwającej trzy miesiące rekrutacji w miesiącu kwietniu 2011r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka zawarli z uczestnikami projektu kontrakty socjalne, swoiste umowy mające na celu określenie ścieżki aktywizacji społeczno - zawodowej, którą ma przejść każda z zakwalifikowanych do projektu osób. Teraz czas za realizacje zapisanych w kontraktach założeń. Trzymamy kciuki za każdego i mamy nadzieję wspólnie dojść do końca realizacji projektu.

REALIZATORZY

 

REKRUTACJA zakończona

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku na przełomie stycznia i marca 2011r., w ramach prowadzonej rekrutacji, po wnikliwych dyskusjach oraz analizach dokumentów aplikacyjnych kandydatów do udziału w projekcie systemowym "Chwyć drugą szansę!", dokonał wyboru ścisłej GRUPY DOCELOWEJ - tj. zakwalifikował do uczestnictwa w projekcie 21 osób gotowych na zmianę własnej sytuacji zawodowej, społecznej - życiowej. Wszystkim osobom zakwalifikowanym życzymy powodzenia na drodze podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych a także integracji społecznej.

Zespół projektowy MOPS w Pułtusku

 

Nabór do projektu na 2011 rok otwarty

Email Drukuj PDF

Projekt systemowy „Chwyć drugą szansę!”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Okres realizacji projektu: 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do rynku pracy osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Adresaci projektu - osoby spełniające łącznie trzy warunki:

* korzystanie  ze świadczeń pomocy społecznej,

* wiek aktywności zawodowej,

* niezatrudnieni, z terenu Gminy Pułtusk

Planowane formy wsparcia

≈  poradnictwo psychologiczne

≈ warsztaty z doradztwa zawodowego

≈  kursy zawodowe i doszkalające

Z A P R A S Z A M Y !!!

Rekrutacja:  styczeń – marzec 2011

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 17 Sierpnia 58, parter, pok. nr 7, Bliższe informacje pod nr tel. (23) 692 52 65

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

 

Zakończenie trzeciej edycji projektu !

Email Drukuj PDF

W dniu 17 grudnia 2010r. na uroczystej KONFERENCJI podsumowaliśmy realizację projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!" (POKL.07.01.01-14-121/10). W spotkaniu udział wzięli uczestnicy naszego projektu, pracownicy tut. Ośrodka z Panią Agatą Kołakowską - dyrektor na czele, a także zacni goście, a wśród nich min.: zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk - Pan Zenon Kowalewski, z rąk którego uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa z życzeniami wytrwałości i powodzenia na drodze rozwoju i poszukiwania pracy zarobkowej.
Zdjęcia z 2010r.

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz finansowemu wsparciu władz Gminy już po raz trzeci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku mógł przedstawić ofertę klientom Ośrodka, której nie było dotychczas w katalogu proponowanej pomocy.

W roku 2010 celem głównym projektu było zwiększenie szans na rynku pracy bezrobotnych kobiet i mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięło udział 21 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.   W ramach zawartych kontraktów socjalnych zapewniono uczestnikom wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, a także udzielono niezbędnego wsparcia finansowego na zaspokojenie potrzeb związanych z realizacją projektu. Zorganizowano również kursy zawodowe dla uczestników projektu, które miały zwiększyć ich potencjał zawodowy aby stali się bardziej atrakcyjni dla pracodawców i być może na zawsze uniezależnili swoją egzystencję od systematycznej pomocy finansowej naszego Ośrodka.

Pozytywne doświadczenie trzech lat realizacji projektu napędza nas do dalszej pracy  i utwierdza w przekonaniu, że warto aplikować o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego by skutecznie działać na rzecz mieszkańców naszej gminy – podsumowała spotkanie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – Pani Agata Kołakowska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Strona 7 z 15