Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Konferencja rozpoczynająca projekt 2011

Email Drukuj PDF

Konferencja inaugurująca projekt systemowy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku pn.: „Chwyć drugą szansę !”

 (POKL.07.01.01-14-081/11)

24 maja 2011r. odbyła się uroczysta konferencja inaugurująca czwartą edycję projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Dyrektor Ośrodka – Pani Agata Kołakowska podkreśliła wagę tego spotkania informując, iż nasze przedsięwzięcie może odbyć się dzięki środkom  pozyskanym      z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomocy władz miejscowych, które w tym dniu reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk – Pan Zenon Kowalewski. Koordynator projektu – Alicja Patalan przedstawiła zebranym na konferencji najważniejsze założenia do zrealizowania w 2011 roku.

Celem głównym projektu – w 2011 roku będzie zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia bezrobotnym osobom korzystającym ze    świadczeń pomocy społecznej, zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Cele szczegółowe projektu przedstawiają się następująco:

1. Podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji do działania.

2. Przygotowanie osób zagrodzonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu    

    na rynek pracy.

3. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

4. Kształtowanie postaw na temat samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

5. Reintegracja społeczno – kulturalna poprzez umocnienie więzi międzyludzkich.

Do udziału w Projekcie zostało zaproszonych 21 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  Wybrano te grupę aby poprzez działania zaplanowane w ramach projektu umożliwić osobom wyrównanie szans i zlikwidowanie barier, które nie pozwalały na ich pełnoprawny powrót na rynek pracy. Planujemy podjąć działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych.

Naszym priorytetem w 2011 roku będzie kształtowanie nowoczesnego modelu motywowania bezrobotnych do powrotu do aktywnego życia zawodowego. Służyć temu będzie zastosowanie nowoczesnych metod i technik pracy, uwzględniających indywidualne potrzeby odbiorców projektu. Wśród nich należy wymienić indywidualne plany działania, badanie możliwości zawodowych, warsztaty psychologiczne, treningi interpersonalne. 

Jak co roku z uczestnikami projektu zawarto kontrakty socjalne.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych zostaną zorganizowane kursy zawodowe dla uczestników projektu. Przez cały okres realizacji projektu beneficjenci będą objęci wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym, poradnictwem prawnym, a także otrzymają niezbędne wsparcie finansowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z realizacją projektu. Przewidziano zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do muzeum, teatru dla uczestników projektu oraz najbliższych członków rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, co przyczyni się do integracji społecznej uczestników projektu, zminimalizowania marazmu panującego w życiu aktywizowanych klientów, dostarczenia bogatych przeżyć estetycznych, stworzenia  możliwości obcowania z kulturą.

Wszystkie kursy zawodowe odbędą się w okresie od czerwca do grudnia b.r.

Już zostały podjęte pierwsze działania organizacyjne i od czerwca ruszamy pełną parą z kursami zawodowymi.

 Mamy nadzieje, że wszyscy uczestnicy wyrażą zadowolenie z udziału w projekcie !!!

 POWODZENIA !!!