Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Artykuły dot. projektu realizowanego w 2009r.

Szczęśliwie dotrwaliśmy do końca

Email Drukuj PDF

Przełomowym rokiem w pracy instytucji pomocy społecznej w naszym kraju był rok 2008.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku po raz pierwszy podjął się realizacji projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!". Projekt ten dostarczył pracownikom instytucji konkretnego argumentu w pracy z klientami Ośrodka, natomiast klientom przyniósł realną szansę na zmianę swojej sytuacji rodzinnej i zawodowej. Było to możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, które umożliwiły rozszerzenie katalogu ofert mieszczących się w zadaniach pomocy społecznej.
W roku 2009r. tut. Ośrodek po raz drugi podjął się realizacji projektu systemowego pn.:
"Chwyć drugą szansę!", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, długotrwale korzystających z pomocy społecznej.
Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 25 osób korzystających z pomocy społecznej, pozostających bez pracy, będących w wieku aktywności zawodowej,  w szczególności długotrwale bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Na ich rzecz pracownicy socjalni podjęli działania zmierzające do nowoczesnego motywowania bezrobotnych do powrotu na rynek pracy, uwzględniających indywidualne potrzeby odbiorców projektu.
W ramach aktywnej integracji zastosowano narzędzia, takie jak kontrakt socjalny przewidujący zwiększony nacisk na pracę z klientem, czy  instrumenty aktywnej integracji w postaci kursów zawodowych, wsparcia psychologicznego (zajęcia z psychologiem stacjonarne oraz podczas wyjazdowej sesji szkoleniowej), doradztwa zawodowego (zajęcia z doradcą zawodowym stacjonarne oraz podczas wyjazdowej sesji  szkoleniowej), treningu kompetencji życiowych
i umiejętności społeczno - zawodowych
(zajęcia z pedagogiem), dały możliwość zabezpieczenia rzeczywistych potrzeb naszych klientów.
Ośrodek podejmował również działania zgodne z założeniami projektu odpowiadające na faktyczne potrzeby uczestników projektu. Dla osób zdobywających kwalifikacje zawodowe poza Pułtuskiem został zorganizowany dojazd i wyżywienie. Rodzicom, którzy zgłaszali potrzebę zapewnienia opieki nad dziećmi na czas trwania zajęć, organizowaliśmy usługi opiekuńcze w naszych świetlicach.
Przez cały okres trwania projektu uczestnicy projektu byli objęci wsparciem finansowym - przyznanie i wypłata zasiłków celowych.

W ramach zrealizowanego projektu zostały osiągnięte rezultaty, które odpowiadały na cele szczegółowe określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

Rezultaty twarde:

 • 25 osób podpisało  kontrakty socjalne z pracownikami socjalnymi,
 • 25 osób otrzymało certyfikaty/świadectwa o ukończeniu co najmniej jednego kursu zawodowego:
  • "Podstawy obsługi komputera" - ukończyło 12 osób,
  • "Kierowca - operator wózków jezdniowych" - ukończyło 2 osoby,
  • "Samodzielne prowadzenie księgowości" - ukończyły 2 osoby,
  • "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych" - ukończyło 14 osób,
  • "Prawo jazdy kat. B" - ukończyło 10 osób,
  • "Fryzjer ? stylista" - ukończyło 2 osoby,
  • "Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci" - ukończyło 6 osób,
  • "Opiekun osób starszych i dzieci" - kurs ukończyło 8 osób.
 • wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu wizażu,
 • została utworzona i prowadzona strona internetowa projektu.

 

Rezultaty miękkie:

 • na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników projektu wynika, iż wyrazili oni zadowolenie z udziału w projekcie, przyjęli postawę aktywną wobec nadchodzących zmian, wzrosło ich zaangażowanie w naukę, zwiększyła się odpowiedzialność za własne decyzje. Uczestnicy wzbogacili swoje osobiste predyspozycje, tj. nastąpiła poprawa autoprezentacji, wzrost samooceny, pewności siebie. Uczestnicy projektu przezwyciężyli indywidualne bariery z powrocie na rynek pracy oraz nabyli umiejętności ukierunkowanie na znalezienie zatrudnienia odpowiadającego zdobytym kwalifikacjom.

Miniony rok był kolejnym wyzwaniem dla kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Stanowił bowiem kontynuację nowej formy pracy z klientami pomocy społecznej. Wyrażamy przekonanie, że wsparcie udzielone uczestnikom projektu sprawiło, iż wzrosła ich motywacja do działania na gruncie osobistym ale przede wszystkim zawodowym, natomiast ich sytuacja materialno - bytowa uległa zmianie w sposób zauważalny i w miarę możliwości doprowadziło do życiowego usamodzielnienia.

 

Konferencja podsumowująca realizacę projektu

Email Drukuj PDF

21 grudnia 2009r. w siedzibie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego, ul. Zaułek 1 w Pułtusku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!" (nr projektu POKL.07.01.01-14-121/10), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie to zgromadziło 25 uczestników projektu, wobec których przez kilka miesięcy pracownicy Ośrodka zastosowali instrumenty aktywnej integracji oraz zacnych gości na czele z Panem Wojciechem Dębskim - Burmistrzem Miasta Pułtusk, z rąk którego uczestnicy projektu odebrali uroczyste certyfikaty uczestnictwa w projekcie.
Konferencja była doskonałą okazją do przedstawienia osiągniętych w ramach projektu rezultatów, ale była tez okazja do wyrażenia wdzięczności osobom zaangażowanym w bezpośrednią realizację projektu. Szczególne podziękowania Pani Agata Kołakowska skierowała do Burmistrza Miasta za wszelką pomoc i wsparcie, które okazywał pracownikom Ośrodka w trakcie realizacji projektu.
Wystąpienie Pani Dyrektor MOPSPrezentacja multimedialna

Certyfikaty uczestnictwa w projekcieKadra projektu
Wręczenie certyfikatówWręczenie certyfikatów
Wspólnie odnieśliśmy sukces - dostaliśmy drugą szansę !!! - podsumowała spotkanie jedna z uczestniczek projektu, składając podziękowania na ręce Pani Dyrektor.

 

Kurs zawodowy "Opiekun osób starszych i dzieci"

Email Drukuj PDF

W listopadzie 2009r. 8 uczestników projektu systemowego realizowanego przez MOPS w Pułtusku wzięło udział w kursie zawodowym "Opiekun osób starszych i dzieci". Był to ostatni kurs zawodowy zrealizowany w ramach projektu, który dał jego uczestnikom możliwość podjęcia pracy zarobkowej zarówno w ramach umowy o pracę jak i świadczenia na rzecz osób potrzebujących prywatnych usług opiekuńczych.

 

Kursy zawodowe - Fryzjer..., Kosmetyczka...

Email Drukuj PDF
W dniu 1 października 2009r. uczestniczki projektu "Chwyć drugą szansę!" rozpoczęły równolegle trwające kursy zawodowe "Fryzjer - stylista" oraz "Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci". Wszystkie Panie biorące udział w kursie wyraziły swoje zadowolenie z udziału w zajęciach praktycznych. Poznały tajniki i metody pracy z potencjalnym klientem korzystającym z usług salonu piękności.
W ramach monitoringu odwiedziliśmy uczestniczki kursu na zajęciach warsztatowych aby ocenić stan ich umiejętności. Zastaliśmy je przy pracy i musimy przyznać - wyglądały jak profesjonalistki.
 

Kursy zawodowe c.d.

Email Drukuj PDF

Kurs "Samodzielne prowadzenie księgowości"

Rozpoczęcie kolejnego kursu zawodowego przypadło na sierpień 2009r. Dwie odważne uczestniczki zdecydowały się podjąć ukończenia tego jakże trudnego i wymagającego zaangażowania szkolenia.
Dziewczyny, czekają Was trzy miesiące ciężkiej pracy
- Zespół projektowy trzyma kciuki za pomyślne dotrwanie do końca kursu Uśmiech

Kurs "Prawo jazdy kat.B" 

W dniu 7 września 2009r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne w ramach kursu na prawo jazdy kat. B. Uczestniczy w nim 10 osób, które w grudniu b.r. mają nadzieję na zdobycie uprawnień do kierowania samochodem osobowym. Zdobycie prawa jazdy ma ułatwić uczestnikom projektu podjęcie pracy zarobkowej wymagającej przemieszczania się poza teren stałego miejsca zamieszkania.
Kurs prawa jazdyKurs prawa jazdy
Kurs "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych"

Wrzesień 2009r. zaangażował do działania kolejne osoby uczestniczące w projekcie MOPS w Pułtusku. W dniu 23.09.2009r. 14 osób rozpoczęło kurs zawodowy mający na celu przygotowanie do pracy w charakterze sprzedawcy. Zajęcia odbyły się w Pułtusku. Duża ilość osób biorących udział w kursie spowodowała, iż zapanowała tam miła, rodzinna atmosfera - przekazała kadrze OPS jedna z uczestniczek kursu.

 


Strona 1 z 3