Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Cel projektu

Email Drukuj PDF
W Gminie Pułtusk (25 000 mieszkańców) głównym problemem społecznym jest bezrobocie. W 2007r., według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, w powiecie pułtuskim, zarejestrowanych było 3126 bezrobotnych,w tym 1621 kobiet,  a w I półroczu 2008 r.- 2871 osób pozostających bez pracy, w tym 1499 kobiet.
Wyniki analizy dokumentacji 50 bezrobotnych,objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku,wskazują na bardzo trudną sytuację ekonomiczną osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Diagnoza socjalno-bytowa osób bezrobotnych,długotrwale korzystających z pomocy społecznej, dowodzi,że dominujące bariery,utrudniające podjęcie pracy zarobkowej przez ww., kształtują się następująco:
- niskie wykształcenie (podstawowe ewentualnie zawodowe) stwierdzono u 84% badanych,
- brak specjalistycznych umiejętności zawodowych, odpowiadających oczekiwaniom pracodawców stwierdzono u 86% badanych,
- brak doświadczenia zawodowego stwierdzono u 84% badanych,
- brak umiejętności poruszania się na rynku pracy stwierdzono u 80% badanych,
- bariery natury psychologicznej (niska samoocena, brak wiary we własne możliwości) stwierdzono u 98% badanych.
Długotrwałe pozostawanie bez pracy jest dla klientów MOPS doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym ich bezradność i bierność. Te czynniki sprzyjają natomiast pogłębianiu się złej sytuacji finansowej rodzin, w których przynajmniej jedna osoba jest bezrobotną, co z kolei powoduje uzależnienie się od pomocy społecznej.
Opisane wyżej bariery jednoznacznie wskazują na konieczność objęcia bezrobotnych klientów OPS kompleksowym wsparciem z zastosowaniem szerokiej gamy instrumentów aktywnej integracji. Dokonać tego można, realizując projekt systemowy.

Główny cel projektu dotyczy przede wszystkim zwiększenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, długotrwale korzystających z pomocy społecznej.
Aby realizacja tego celu przebiegała sprawnie i terminowo, zamierzamy z  25 osobami zawrzeć kontrakty socjalne, w ramach których planujemy zastosować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym.   
W ramach kontraktów, prowadzonych przez pracowników socjalnych, przewidujemy zwiększenie nacisku na indywidualną pracę z klientem poprzez specjalistyczne poradnictwo(pedagog, psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny), którego celem będzie wykształcenie u odbiorców projektu umiejętności planowania własnego życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem,zwłaszcza przez uzyskanie możliwości osiągania dochodów z podjęcia stałej pracy najemnej.

Cele szczegółowe projektu (w odniesieniu do uczestników projektu):
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły i umiejętności,
- wyposażenie w umiejętność sprawnego i elastycznego poruszania się na rynku pracy,
- wykształcenie poczucia konieczności stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenia kwalifikacji  zawodowych,
- zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie zawodowe, umożliwiające reintegrację zawodową.

Projekt koreluje z Narodową Strategią Spójności i Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013.
Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyjęto bowiem, że osoby korzystające z pomocy społecznej otrzymają kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL oraz jest zgodny z Planem Działania, ponieważ jest ukierunkowany na udzielenie wielostronnej pomocy w powrocie na rynek pracy osobom bezrobotnym, długotrwale korzystającym ze wsparcia OPS.
Występuje ponadto spójność projektu z prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej, gdyż jego cele wpisują się w cele operacyjne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2007-2013, w której wskazuje się na konieczność opracowywania i wdrażania programów naprawczych dla osób bezrobotnych – świadczeniobiorców OPS.
 

Grupa docelowa

Email Drukuj PDF
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby korzystające z pomocy społecznej, pozostające bez pracy, będące w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
Rekrutacja odbyła się na podstawie analizy dokumentów,pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na podstawie indywidualnych rozmów z potencjalnymi uczestnikami.
Tym samym w projekcie weźmie udział 25 osób,spełniających wymagane kryteria i gotowych do intensywnej pracy nad sobą oraz współpracy z pracownikiem socjalnym, realizującym kontrakt.W przypadku rezygnacji członka grupy pierwotnej, zaplanowano dodatkowy nabór uczestników poprzez złożenie propozycji innym osobom korzystającym z pomocy OPS,umieszczonym na liście rezerwowej.
Rekrutacji uczestników projektu dokona koordynator, zadecyduje o zakwalifikowaniu do projektu i odbierze deklaracje uczestnictwa.Następnie pracownicy socjalni podpiszą z uczestnikami projektu kontrakty socjalne.
Opisany sposób rekrutacji jest sprawdzony i korzystny, ponieważ, opierając się na zgromadzonej dokumentacji socjalnej i deklaracjach uczestników, trafimy do właściwych osób, które współtworzyły projekt,spełnimy ich oczekiwania i będziemy mieli systematyczny wgląd w ich sytuację życiową. Tym samym wyeliminujemy przypadkowy wybór.
WW. proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci.
 

Co będziemy realizować

Email Drukuj PDF
1.Zarządzanie projektem:
- przygotowania organizacyjne (powołanie zespołu projektowego),
- podział zadań przez koordynatora projektu,
- koordynacja (w tym rekrutacja) i monitoring projektu,
- bieżąca realizacja zadań.
2.Promocja projektu:
- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
- bieżąca informacja o projekcie w prasie lokalnej,
- zorganizowanie konferencji inaugurującej i podsumowującej projekt,
- utworzenie i prowadzenie strony internetowej dla potrzeb projektu.
3.Praca socjalna:
- kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego,
- podpisanie i realizacja 25 kontraktów socjalnych.
4.Aktywna integracja:
- zawarcie 25 kontraktów socjalnych, w ramach których zostaną zastosowane następujące instrumenty:
- zorganizowanie  poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
- zorganizowanie wsparcia psychologicznego - sesja wyjazdowa z psychologiem oraz indywidualne stacjonarne konsultacje psychologiczne
- zorganizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy - sesja wyjazdowa z doradcą zawodowym oraz stacjonarne poradnictwo grupowe i indywidualne.
- zorganizowanie i sfinansowanie kursów zawodowych, uzupełniających lub aktualizujących wykształcenie, realizowanych w formie usługi przez firmę szkoleniową w drodze
  konkursu ofert. Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie, sfinansowane zostaną koszty ich dojazdu na kurs lub zorganizowany zostanie transport zbiorowy.
- sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy,których celem będzie ocena stanu zdrowia i możliwości zatrudnienia w zawodzie po ukończeniu kursu (szkolenia)  
  zawodowego.
- zorganizowanie i sfinansowanie opieki na dziećmi uczestników projektu na czas realizacji zajęć.
5. Wsparcie dochodowe:
- przyznanie i wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych.