Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Chwyć drugą szansę!"

Co będziemy realizować

Email Drukuj PDF
1.Zarządzanie projektem:
- przygotowania organizacyjne (powołanie zespołu projektowego),
- podział zadań przez koordynatora projektu,
- koordynacja (w tym rekrutacja) i monitoring projektu,
- bieżąca realizacja zadań.
2.Promocja projektu:
- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
- bieżąca informacja o projekcie w prasie lokalnej,
- zorganizowanie konferencji inaugurującej i podsumowującej projekt,
- utworzenie i prowadzenie strony internetowej dla potrzeb projektu.
3.Praca socjalna:
- kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego,
- podpisanie i realizacja 25 kontraktów socjalnych.
4.Aktywna integracja:
- zawarcie 25 kontraktów socjalnych, w ramach których zostaną zastosowane następujące instrumenty:
- zorganizowanie  poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
- zorganizowanie wsparcia psychologicznego - sesja wyjazdowa z psychologiem oraz indywidualne stacjonarne konsultacje psychologiczne
- zorganizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy - sesja wyjazdowa z doradcą zawodowym oraz stacjonarne poradnictwo grupowe i indywidualne.
- zorganizowanie i sfinansowanie kursów zawodowych, uzupełniających lub aktualizujących wykształcenie, realizowanych w formie usługi przez firmę szkoleniową w drodze
  konkursu ofert. Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie, sfinansowane zostaną koszty ich dojazdu na kurs lub zorganizowany zostanie transport zbiorowy.
- sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy,których celem będzie ocena stanu zdrowia i możliwości zatrudnienia w zawodzie po ukończeniu kursu (szkolenia)  
  zawodowego.
- zorganizowanie i sfinansowanie opieki na dziećmi uczestników projektu na czas realizacji zajęć.
5. Wsparcie dochodowe:
- przyznanie i wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych.
 


Strona 15 z 15