Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Chwyć drugą szansę!"

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU !!!

Email Drukuj PDF

19 grudnia 2014r. odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne na zakończenie projektu pn.: "Chwyć drugą szansę!" realizowanego w 2014r. przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Uczestników projektu, członków ich rodzin oraz gości zebranych przywitał nowo wybrany Burmistrz Miasta Pułtusk - Pan Krzysztof Nuszkiewicz, który jako praktyk realizujący projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych podkreślił rolę tut. Ośrodka w aplikowaniu o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wymierne korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie dla jego uczestników.

Następnie wystąpiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku - Pani Agata Kołakowska, która przedstawiła genezę projektu od początku jego realizacji, a mianowicie od 2008r. Przytoczyła ważne z punktu widzenia realizacji projektu wsparcie władz lokalnych i dobrą jakość współpracy z Urzędem Miejskim w Pułtusku. Pani Dyrektor złożyła oficjalne gratulacje na ręce uczestników projektu informując, iż części końcowej spotkania otrzymają oni uroczyste certyfikaty świadczące o udziale w projekcie.

W dalszej części głos zabrała Pani Jolanta Truszewska - Kierownik Oddziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie, która wyraziła swoje zadowolenie z udziału w tym uroczystym spotkaniu i oświadczyła, iż w końcu w sposób namacalny ma okazję spotkać odbiorców projektu unijnego i wraz z nimi i realizatorami projektu przeżywać wrażenia związane z uczestnictwem w projekcie.

Następnie wystąpił koordynator projektu - Pani Alicja Patalan, która w obszernym referacie przedstawiła poszczególne etapy realizacji projektu, opowiedziała o działaniach podejmowanych przez poszczególne osoby zaangażowane do pracy w projekcie. Referat koordynatora wzbogacony był o prezentację multimedialną wyświetlaną przez asystenta koordynatora projektu - Pana Grzegorza Iwanowskiego. Nad sprawami technicznymi podczas spotkania czuwał specjalista ds. monitoringu projektu - Pani Teresa Woźniak.

Koordynator projektu w swoim wystąpieniu poinformował zebranych, iż adresatem działań były osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku, korzystające z pomocy społecznej. Priorytetem w ramach projektu stało się kształtowanie nowoczesnego modelu motywowania bezrobotnych do powrotu do aktywnego życia zawodowego. Służyły temu zastosowane nowoczesne metod i technik pracy, uwzględniające indywidualne potrzeby odbiorców projektu. Wśród nich należy wymienić indywidualne plany działania, badanie możliwości zawodowych, warsztaty psychologiczne, treningi interpersonalne.

Dążąc do podwyższenia statusu zawodowego i społecznego uczestników projektu w 2014 podpisano 27 kontraktów socjalnych.

Celem głównym projektu było - Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój form aktywnej integracji i pracy socjalnej

Celae szczegółowe projektu: odzwierciedlały zaplanowane w harmonogramie działania

  • wzrost umiejętności psychospołecznych uczestników projektu – zajęcia z psychologiem
  • nabycie umiejętności zwiększających aktywność na rynku, pracy – zajęcia z doradcą zawodowym
  • przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego życia, wzmocnienie potencjału osobistego - zajęcia z prawnikiem

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu  – kursy zawodowe, skierowanie do podjęcia nauki w szkole,

  • zwiększenie integracji społecznej poprzez nawiązanie więzi społeczno -kulturalnych ze społeczeństwem - wyjazd i spotkanie integracyjne.

Do udziału w Projekcie zostało zaproszonych 27 osób (23 kobiet, 4 mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wybrano te grupę aby poprzez działania zaplanowane w ramach projektu umożliwić osobom wyrównanie szans i zlikwidowanie barier, które nie pozwalały na ich pełnoprawny powrót na rynek pracy. Podjęliśmy działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania  i aktualizacji kwalifikacji zawodowych.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych zapewniliśmy uczestnikom projektu wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, a także poradnictwo prawne. Poza tym udzieliliśmy niezbędnego wsparcia finansowego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zorganizowaliśmy kursy zawodowe dla uczestników projektu. I tak:

1.

ABC Przedsiębiorczości

1

2.

Fryzjer - stylista

3

3.

Wizaż i stylizacja paznokci

6

4.

Masaż klasyczny o profilu rozszerzonym

1

5.

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

12

6.

Księgowość komputerowa

3

7.

Podstawy obsługi komputera

8

8.

Kierowca wózków jezdniowych

4

9.

Przedstaw. handl. z prawem jazdy kat. „B”

7

10.

Opiekun os. starszych i niepełnosprawnych

9

(10 kursów) Wszystkie te kursy odbyły się w okresie od sierpnia do grudnia b.r. natomiast, przygotowania trwały od początku roku.

W sierpniu 2014r. wszyscy uczestnicy projektu mieli okazję wyjechać do jednodniowy wyjazd integracyjno – kulturalny do Warszawy, podczas którego mogliśmy poznać ciekawe pod względem historycznym i kulturalnym miejsca naszej pięknej stolicy – i tak w 70 rocznicę wybuchu Powstania warszawskiego odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, następnie Centrum Nauki Kopernik, Planetarium „Niebo Kopernika” i seans pt. Astronauta, a w godzinach wieczornych obejrzeliśmy spektakl komediowy „Di, Viv i Rose” w Teatrze Capitol.

Bezpośrednia współpraca z uczestnikami projektu, doprowadziła realizatorów  do osobistych refleksji, które właściwie zostały tylko potwierdzone przez badania ankietowe przeprowadzane w trakcie trwania projektu. Otóż uczestnicy zdobyli nie tylko konkretne kwalifikacje zawodowe, przez co staliście się bardziej atrakcyjni dla pracodawców i być może na zawsze uniezależnią się Państwo od systematycznej pomocy finansowej naszego Ośrodka. Zaobserwowano również inne, pozytywne zmiany, takie jak wzrost samooceny, przyjęcie postawy aktywnej wobec nadchodzących zmian, przezwyciężanie indywidualnych barier, itd.

W końcowej części spotkania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku przy asyście koordynatora projektu wręczyła uczestnikom projektu uroczyste certyfikaty świadczące o ich udziale w projekcie.

Spotkanie zakończył uroczysta wieczerza utrzymana w charakterze Świąt Bożego Narodzenia, podczas której uczestnicy projektu otrzymali paczki mające podkreślić świąteczny czas.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy wyrażą zadowolenie z udziału w projekcie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć tu i tu.

 

WYJAZD INTEGRACYJNO - KULTURALNY

Email Drukuj PDF

22 sierpnia  2014r. w ramach zwiększenia integracji społecznej uczestników projektu odbył się jednodniowy wyjazd do Warszawy. Wśród atrakcji zaplanowanych na ten dzień znalazły się: Muzeum Powstania Warszawskiego - jako upamiętnienie 70 rocznicy wybuchu Powstania, Centrum Nauki Kopernik, Planetarium a w nim spektakl w jakości obrazu 3D "Niebo Kopernika", spektakl  komediowy w Teatrze Capitol.

Wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w wyjeździe, który zacieśnił dotychczasowe więzi, pozwolił zintegrować całą grupę i otworzyć możliwości obcowania z kulturą a także odwiedzić ciekawe pod względem historycznym miejsca naszej stolicy.

 

INAUGURACJA PROJEKTU 2014

Email Drukuj PDF

Po trwającej 3 miesiące REKRUTACJI kandydatów do uczestnictwa w projekcie, w dniu 29 kwietnia 2014r. odbyła się uroczysta konferencja rozpoczynająca siódmą edycję realizacji projektu systemowego pn.: "Chwyć drugą szansę!". Dzięki wsparciu lokalnych władz gminnych oraz środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku po raz kolejny dał szansę osobom bezrobotnym, w wieku aktywności zawodowej, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej zmiany własnej styuacji życiowej. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 27 osób, którzy zawarli kontrakty socjalne pozwalające skorzystać z szeregu instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Uczestnicy projektu do 31 grudnia 2014r. zostaną objęci doradztwem zawodowym, wsparciem psychologicznym, poradnictwem prawnym, a także będą mogli podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach  zawodowych dobranych według własnych preferencji. Poprzez kilka miesięcy trwania projektu priorytetem pracowników MOPS w Pułtusku będzie kształtowanie nowoczesnego modelu motywowania beneficjentów projektu do powrotu lub wejścia na lokalny rynek pracy. W trakcie trwania projektu przewidziano również czas na intergację wszystkich uczestników projektu podczas wspólnych spotkań i jednodniowego wyjazdu do atrakcyjnego kulturowo miejsca.

Obecny na konferencji Pan Wojciech Dębski - Burmistrz Miasta Pułtusk powiedział, iż istnieje szereg projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych, ale te inwestujące w rozwój kapitału ludzkiego uważa za najważniejsze i potrzebne.

Żywimy nadzieję, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wykorzystają daną im przez Ośrodek szansę i podczas realizacji projektu zwiększą swój potencjał zawodowy mający w perspektywie doprowadzić ich do życiowego usamodzielnienia - powiedziała na zakończenie spotkania Pani Agata Kołakowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii oraz relacji na portalu pultusk24.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Email Drukuj PDF

PROJEKT „CHWYĆ DRUGĄ SZANSĘ!” DOBIEGŁ KOŃCA

 W dniu 18 grudnia 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku już po raz szósty zakończył coroczną edycję realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Pracownikom pomocy społecznej dodatkowo przyświecał nadrzędny, strategiczny cel Narodowej Strategii Spójności, a mianowicie tworzenie warunków dla poprawy społeczeństwa opartego na wiedzy, konkurencyjności zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wyższy poziom spójności społecznej i gospodarczej. Już po raz kolejny Program Operacyjny Kapitał Ludzki stworzył osobom bezrobotnym możliwość zmiany dotychczasowego życia, zwiększenia szans powrotu do aktywnego życia zawodowego. W 2013r. wsparciem w ramach projektu zostało objętych 25 osób (18 kobiet, 7 mężczyzn). Odbiorcy projektu  w trakcie jego realizacji skorzystali z wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego oraz dofinansowania niezbędnych potrzeb związanych z uczestnictwem w projekcie. Mieli także możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych. I tak w  roku 2013 odbyły się kursy: ABC Przedsiębiorczości (1K) , Fryzjer – stylista (1K), Wizaż i stylizacja paznokci (1K), Kucharz małej gastronomii (1K), Operator koparko – ładowarki (2M), Operator ładowarki jednonaczyniowej (1M), Florysta (2K), Masaż klasyczny I stopnia  o profilu rozszerzonym (1M), Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (8K), Księgowość komputerowa (2K), Podstawy obsługi komputera (4K), Eksploatacja, urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kilovolta (1M), Kierowca wózków jezdniowych (3M), Kelner (1K), Prawo jazdy kat. „C” (2M), Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B” (2K, 3M), Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (12 K), Tworzenie sklepu internetowego E – sklep (1K). Poza zajęciami związanymi ściśle z aktywizacją zawodową w sierpniu b.r. uczestnicy projektu mieli również okazję wziąć udział w wyjeździe integracyjno – kulturalnym do Warszawy, podczas którego poznali niektóre zabytki naszej pięknej stolicy – Zamek Królewski, zwiedzili Budynek Sejmu, Gmach TVP, a w godzinach wieczornych obejrzeli komediowy spektakl  teatralny.

Bezpośrednia współpraca z uczestnikami projektu doprowadziła pracowników MOPS do refleksji, iż warto aplikować o środki unijne, sięgać po nowoczesne metody pracy pomagając osobom chętnym zmieniać dotychczasową sytuację bytową.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy projektu odnieśli podobne odczucia, wyrażą zadowolenie z udziału w projekcie i wykorzystają nabyte umiejętności w najbliższej przyszłości.
Polecamy lekturę artykułu na stronie internetowej Pułtuskiej Gazety Powiatowej

W 2014 roku planujemy kontynuację realizacji projektu systemowego, dlatego też wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Pułtusk, będące w wieku aktywności zawodowej, które nie pracują i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu. UWAGA, REKRUTACJA TRWA !!!

REALIZATORZY

 

PODNOSIMY SWOJE KWALIFIKACJE

Email Drukuj PDF

W końcu, po trwających procedurach przetargowych uczestnicy projektu rozpoczęli szkolenia w ramach KURSÓW ZAWODOWYCH. Realizacja szkoleń zawodowych zaplanowana jest do końca bieżącego roku. Podjęto starania w kierunku organizacji kursów zawodowych na terenie Pułtuska lub w najbliższej aglomeracji miejskiej

8 sierpnia 2013r. rozpoczął się kurs zawodowy "Fryzjer - stylista" w którym wzięła udział 1 uczestniczka projektu (1K),  19 sierpnia 2013r. rozpoczął się kurs "ABC przedsiebiorczości", na który zdecydowała się 1 uczestniczka projektu (1K). Również w tym dniu swój początek miał kurs "Kucharz małej gastronomii" zorganizowany dla 1 osoby z naszego projektu (1K). Następnie w dniu 28 sierpnia 2013r. trzech mężczyzn rozpoczęło uczestnictwo w kursach "Operator koparko - ładowarki", oraz "Operator ładowarki jednonaczyniowej".

Czekamy na kolejne kursy i szczegóły informacyjne na ich temat.

 


Strona 1 z 15