Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nabór do projektu na 2011 rok otwarty

Email Drukuj PDF

Projekt systemowy „Chwyć drugą szansę!”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Okres realizacji projektu: 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do rynku pracy osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Adresaci projektu - osoby spełniające łącznie trzy warunki:

* korzystanie  ze świadczeń pomocy społecznej,

* wiek aktywności zawodowej,

* niezatrudnieni, z terenu Gminy Pułtusk

Planowane formy wsparcia

≈  poradnictwo psychologiczne

≈ warsztaty z doradztwa zawodowego

≈  kursy zawodowe i doszkalające

Z A P R A S Z A M Y !!!

Rekrutacja:  styczeń – marzec 2011

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 17 Sierpnia 58, parter, pok. nr 7, Bliższe informacje pod nr tel. (23) 692 52 65

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!