Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU !!!

Email Drukuj PDF

19 grudnia 2014r. odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne na zakończenie projektu pn.: "Chwyć drugą szansę!" realizowanego w 2014r. przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Uczestników projektu, członków ich rodzin oraz gości zebranych przywitał nowo wybrany Burmistrz Miasta Pułtusk - Pan Krzysztof Nuszkiewicz, który jako praktyk realizujący projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych podkreślił rolę tut. Ośrodka w aplikowaniu o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wymierne korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie dla jego uczestników.

Następnie wystąpiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku - Pani Agata Kołakowska, która przedstawiła genezę projektu od początku jego realizacji, a mianowicie od 2008r. Przytoczyła ważne z punktu widzenia realizacji projektu wsparcie władz lokalnych i dobrą jakość współpracy z Urzędem Miejskim w Pułtusku. Pani Dyrektor złożyła oficjalne gratulacje na ręce uczestników projektu informując, iż części końcowej spotkania otrzymają oni uroczyste certyfikaty świadczące o udziale w projekcie.

W dalszej części głos zabrała Pani Jolanta Truszewska - Kierownik Oddziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie, która wyraziła swoje zadowolenie z udziału w tym uroczystym spotkaniu i oświadczyła, iż w końcu w sposób namacalny ma okazję spotkać odbiorców projektu unijnego i wraz z nimi i realizatorami projektu przeżywać wrażenia związane z uczestnictwem w projekcie.

Następnie wystąpił koordynator projektu - Pani Alicja Patalan, która w obszernym referacie przedstawiła poszczególne etapy realizacji projektu, opowiedziała o działaniach podejmowanych przez poszczególne osoby zaangażowane do pracy w projekcie. Referat koordynatora wzbogacony był o prezentację multimedialną wyświetlaną przez asystenta koordynatora projektu - Pana Grzegorza Iwanowskiego. Nad sprawami technicznymi podczas spotkania czuwał specjalista ds. monitoringu projektu - Pani Teresa Woźniak.

Koordynator projektu w swoim wystąpieniu poinformował zebranych, iż adresatem działań były osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku, korzystające z pomocy społecznej. Priorytetem w ramach projektu stało się kształtowanie nowoczesnego modelu motywowania bezrobotnych do powrotu do aktywnego życia zawodowego. Służyły temu zastosowane nowoczesne metod i technik pracy, uwzględniające indywidualne potrzeby odbiorców projektu. Wśród nich należy wymienić indywidualne plany działania, badanie możliwości zawodowych, warsztaty psychologiczne, treningi interpersonalne.

Dążąc do podwyższenia statusu zawodowego i społecznego uczestników projektu w 2014 podpisano 27 kontraktów socjalnych.

Celem głównym projektu było - Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój form aktywnej integracji i pracy socjalnej

Celae szczegółowe projektu: odzwierciedlały zaplanowane w harmonogramie działania

  • wzrost umiejętności psychospołecznych uczestników projektu – zajęcia z psychologiem
  • nabycie umiejętności zwiększających aktywność na rynku, pracy – zajęcia z doradcą zawodowym
  • przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego życia, wzmocnienie potencjału osobistego - zajęcia z prawnikiem

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu  – kursy zawodowe, skierowanie do podjęcia nauki w szkole,

  • zwiększenie integracji społecznej poprzez nawiązanie więzi społeczno -kulturalnych ze społeczeństwem - wyjazd i spotkanie integracyjne.

Do udziału w Projekcie zostało zaproszonych 27 osób (23 kobiet, 4 mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wybrano te grupę aby poprzez działania zaplanowane w ramach projektu umożliwić osobom wyrównanie szans i zlikwidowanie barier, które nie pozwalały na ich pełnoprawny powrót na rynek pracy. Podjęliśmy działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania  i aktualizacji kwalifikacji zawodowych.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych zapewniliśmy uczestnikom projektu wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, a także poradnictwo prawne. Poza tym udzieliliśmy niezbędnego wsparcia finansowego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z realizacją projektu.

Zorganizowaliśmy kursy zawodowe dla uczestników projektu. I tak:

1.

ABC Przedsiębiorczości

1

2.

Fryzjer - stylista

3

3.

Wizaż i stylizacja paznokci

6

4.

Masaż klasyczny o profilu rozszerzonym

1

5.

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

12

6.

Księgowość komputerowa

3

7.

Podstawy obsługi komputera

8

8.

Kierowca wózków jezdniowych

4

9.

Przedstaw. handl. z prawem jazdy kat. „B”

7

10.

Opiekun os. starszych i niepełnosprawnych

9

(10 kursów) Wszystkie te kursy odbyły się w okresie od sierpnia do grudnia b.r. natomiast, przygotowania trwały od początku roku.

W sierpniu 2014r. wszyscy uczestnicy projektu mieli okazję wyjechać do jednodniowy wyjazd integracyjno – kulturalny do Warszawy, podczas którego mogliśmy poznać ciekawe pod względem historycznym i kulturalnym miejsca naszej pięknej stolicy – i tak w 70 rocznicę wybuchu Powstania warszawskiego odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, następnie Centrum Nauki Kopernik, Planetarium „Niebo Kopernika” i seans pt. Astronauta, a w godzinach wieczornych obejrzeliśmy spektakl komediowy „Di, Viv i Rose” w Teatrze Capitol.

Bezpośrednia współpraca z uczestnikami projektu, doprowadziła realizatorów  do osobistych refleksji, które właściwie zostały tylko potwierdzone przez badania ankietowe przeprowadzane w trakcie trwania projektu. Otóż uczestnicy zdobyli nie tylko konkretne kwalifikacje zawodowe, przez co staliście się bardziej atrakcyjni dla pracodawców i być może na zawsze uniezależnią się Państwo od systematycznej pomocy finansowej naszego Ośrodka. Zaobserwowano również inne, pozytywne zmiany, takie jak wzrost samooceny, przyjęcie postawy aktywnej wobec nadchodzących zmian, przezwyciężanie indywidualnych barier, itd.

W końcowej części spotkania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku przy asyście koordynatora projektu wręczyła uczestnikom projektu uroczyste certyfikaty świadczące o ich udziale w projekcie.

Spotkanie zakończył uroczysta wieczerza utrzymana w charakterze Świąt Bożego Narodzenia, podczas której uczestnicy projektu otrzymali paczki mające podkreślić świąteczny czas.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy wyrażą zadowolenie z udziału w projekcie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć tu i tu.